"İSLAM MEDENİYETİNDE KONYA" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (11-13 Kasım 2016 Konya)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM on “KONYA in ISLAMIC CIVILIZATION” (11-13 November 2016 Konya)

Kadim dönemlerden beri bir yerleşim ve medeniyet merkezi olan Konya, asıl medeni inkişafını İslam ve Türk hâkimiyetiyle birlikte gerçekleştirmiştir. Daha ilk yıllarından itibaren İslam orduları Konya’yı fethetmek için gayret göstermiş, nitekim ilk Müslüman fethi 723 yılında gerçekleşmiş ancak zaman içerisinde şehir, Müslümanların hâkimiyetinden çıkmıştır. Konya’nın ikinci fethi ise Selçuklular eliyle gerçekleşmiştir. 1071’de Bizans’a karşı Malazgirt Zaferi’ni kazanan Selçuklular, hemen akabinde 1073 yılında Konya’yı fethetmişlerdir. Fethinden çok kısa süre sonra 1097’de ise Selçuklu başkenti olarak ilan edilmiştir.

Haçlı ordularını Anadolu’da durduran Kılıçarslan’ın, bu toprakları dünyanın merkezi yapan Alâeddin Keykubat’ın payitahtı Konya bundan sonra büyük ve kalabalık bir metropol olma yolunda hızla ilerlemiş, Medine, Şam, Bağdat ve Kahire’den sonra İslam medeniyetinin önemli başkentleri arasına girmiştir. Şehir, 13. yüzyılın ilk yıllarında en görkemli günlerini yaşamıştır. Dârülmülk olarak anılan Konya, Ön Asya’nın uluslararası ticaret merkezi hâline gelmiştir. Sadece ticaretin değil aynı zamanda ilim dünyasının da önemli merkezlerindendir. Nitekim Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî bu yüzyılda şehirle özdeşleşmiştir. Ahilik teşkilatı zor günlerinde şehrin en önemli dayanağı olmuştur. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlı hâkimiyetine giren Konya, bir beylerbeylik hâline gelmiştir. Cem Sultan ve pek çok şehzade Konya’da idarecilik yaparak devlet yönetimini öğrenmişlerdir.

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın, Halife’den İslam coğrafyasını koruma görevi aldığı günden beri geçen bin yıllık süreçte aldığımız emanetimiz olan Konya, günümüzde bir milyonu aşan nüfusu, düzenli yapılaşması, sanayisi ile ticaretteki canlılığının yanı sıra, Selçuklu Başkenti olması, Mevlânâ, Sadreddin Konevî, Şems-i Tebrîzî, Sahib Ata, Emir Celâleddin Karatay, Hacıveyiszade Mustafa Sabri Efendi gibi beynelmilel değerleri, Selçuklu sultanlarının türbeleri, cami ve medreseleri ve Şeb-i Arus’u ile önemli bir çekim merkezi olmaya devam etmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2016 yılının İslam Turizm Başkenti olarak ilan edilmesi çerçevesinde IRCICA ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından 11-13 Kasım 2016 tarihinde “İslam Medeniyetinde Konya” Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda, fethinden günümüze Konya şehrinin tarihi, kültürü, sanatı ile iktisadi ve içtimai yapısı ele alınacaktır.

Sempozyum Tarihleri:
Özetlerin Gönderimi: 30 Ağustos 2016
Özetlerin Kabul Duyurusu: 15 Eylül 2016
Sempozyum Tarihleri: 11-13 Kasım 2016

Sempozyum Başkanları
Selçuk ÖZTÜRK (KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)
Doç. Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Haşim KARPUZ (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Kerim ÇINAR (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (KTO Karatay Üniversitesi Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI (Marmara Üniversitesi/Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı)
Prof. Dr. Azmi BİLGİN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa FAYDA (E) Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Amir PASİÇ (IRCICA/University of Sarajevo)
Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ (İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim BAZ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. William CHITTICK (State University of New York
Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Erhan AFYONCU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Michel BALIVET (Universite de Aix-Marceille)
Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Özer ERGENÇ (Bilkent Üniversitesi)
Assoc. Prof. Franklin LEWIS (Chicago University)
Doç. Dr. Ömer AKDAĞ (KTO Karatay Üniversitesi)
Doç. Dr. İbrahim KUNT(Selçuk Üniversitesi)
Dr. Leili ANWAR (INALCO)
Dr. Andrew PEACOCK (University of St. Andrews)
Dr. Sara Nur YILDIZ (Orient Institute)
Mehmet Ali UZ (Emekli Avukat araştırmacı yazar)
Bekir ŞAHİN (Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü)
Yrd. Doç. Dr.Mustafa ÇIPAN (Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü)

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Bayram SADE (KTO Karatay Üniversitesi Rektörü)
Doç. Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü)
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman OKKA (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI, (Marmara Üniversitesi/Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı)
Prof. Dr. Amir PASİÇ (IRCICA/University of Sarajevo)
Doç. Dr. Cengiz TOMAR (IRCICA/Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Sadık ÜNAY (IRCICA/İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖKSÜZ (KTO Karatay Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim NACAK (KTO Karatay Üniversitesi)
Uzman Meltem KURTULUŞ (KTO Karatay Üniversitesi)
Emre YILMAZ (KTO Karatay Üniversitesi)

Sekretarya:

Bildirilerin Gönderileceği Adres: 
congress@ircica.org / meltem.kurtulus@karatay.edu.tr
Doç. Dr. Cengiz TOMAR (IRCICA/Marmara Üniversitesi)
congress@ircica.org/ +90 212 259 17 42
Uzm. Meltem KURTULUŞ (KTO Karatay Üniversitesi)
meltem.kurtulus@karatay.edu.tr/ +90 0553 436 72 00
Arş. Gör. Orhan KÜSKÜ (KTO Karatay Üniversitesi)
orhan.kusku@karatay.edu.tr/ +90 0539 733 86 31
Arş. Gör. Muhittin BABAOĞLU (KTO Karatay Üniversitesi)
muhittin.babaoglu@karatay.edu.tr/ +90 0543 586 90 31
Arş. Gör. Hamide SELÇUK (KTO Karatay Üniversitesi)
hamide.selcuk@karatay.edu.tr/ +90 0533 335 26 60

INTERNATIONAL SYMPOSIUM on “KONYA in ISLAMIC CIVILIZATION”
11-13 November 2016 Konya


Konya, as one of the oldest settlements and civilisation centre, achieved its real civil development under Islamic-Turkish rule. Muslim armies, from the beginning, tried to conquer Konya, so first Muslim conquest was at 723 AD but the city went out from Muslim dominance in the course of time. Konya was conquered second time by Seljuk Turks. The Seljuks, shortly after Malazgirt (Manzikert) Victory in 1071 AD, conquered Konya in 1073 AD. Just after its conquest the city was declared as the capital city of the Seljuks. Konya was the capital city of Kılıçarslan who defended Anatolia against the Crusaders and Alâeddin Keykubad who turned Konya one of the civilisation centers in the middle ages. Konya, during this period, became, one of the significant capitals of Islamic Civilization after Medina, Damascus, Baghdad and Cairo. The city had its most magnificent days in the beginning of 13th century. Konya that mentioned as "Dar al-Mulk " (The Capital) in the historical sources, became an international trade center at Asia Minor, as well as a scientific center. Thus, Mawlana Jalal al-Din al-Rumi had been identified with the city in this century. "Akhi Organization" was the most crucial mainstay of the city at tough days of Mongol Invasion. Konya after Ottoman domination in late 14th century become a "Beylerbeylik" (Province). Many Ottoman princes such as Cem Sultan, were trained for state administration while governing Konya.
Konya, after a millenium of Seljuk conquest, is still continuing to be an attraction center with its population over one million, organized urban structure, industry, trade and tourism, as well as being the Seljukids capital and having international eminent figures like Mawlana Jalal al-Din al-Rumi, Sadr al-Din al-Qunawi, Shams Tabrizi, Sahib Ata, Jalal al-Din Karatay, Hacıveyiszade Mustafa Sabri Efendi and also Seljuks sultans' tombs, mosques, and madrasas and "Şeb-i Arus" organizations.
The International Symposium on “Konya in Islamic Civilization” will be organized between 11-13 November 2016 by IRCICA and KTO Karatay University within the framework Konya’s declaration as Islamic Tourism Capital of 2016 by The Organisation of Islamic Cooperation. The city's history, culture and art with economic and social structure from its conquest to present day will be discussed during the symposium.

Symposium Dates:
Sending of Abstracts: 30 August 2016
The Announcement of Acceptence of Abstracts: 15 September 2016
Symposium Dates: 11-13 November 2016

Co-Presidents
Selçuk ÖZTÜRK (KTO Karatay University Chairman of The Board of Trustees)
Assoc. Prof. Halit EREN (IRCICA General Director)

Scientific Board
Prof. Haşim KARPUZ (KTO Karatay University)
Prof. Hüsameddin ERDEM (KTO Karatay University)
Prof. Kerim ÇINAR (KTO Karatay University)
Prof. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (KTO Karatay University)
Prof. Gülay ÖĞÜN BEZER (Marmara University)
Prof. Abdülkerim ÖZAYDIN (İstanbul University)
Prof. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI, (Marmara University/Topkapı Palace Museum Director)
Prof. Azmi BİLGİN (İstanbul University)
Prof. Mustafa FAYDA (E) (Marmara University)
Prof. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet University)
Prof. Amir PASİÇ (IRCICA/University of Sarajevo)
Prof. Ekrem DEMİRLİ (İstanbul University)
Prof. İbrahim BAZ (İstanbul Commerce University)
Prof. William CHITTICK (State University of New York)
Prof. Safi ARPAGUŞ (Marmara University)
Prof. Hayati DEVELİ (İstanbul University)
Prof. Erhan AFYONCU (Marmara University)
Prof. Michel BALIVET (Universite de Aix-Marceille)
Prof. Bayram ÜREKLİ (Selçuk University)
Prof. Özer ERGENÇ (Bilkent University)
Assoc. Prof. Franklin LEWIS (Chicago University)
Assoc. Prof. Ömer AKDAĞ (KTO Karatay University)
Assoc. Prof. İbrahim KUNT(Selçuk University)
Dr. Leili ANWAR (INALCO)
Dr. Andrew PEACOCK (University of St. Andrews)
Dr. Sara Nur YILDIZ (Orient Institute)
Mehmet Ali UZ (Retired Lawyer/Researcher and Writer)
Bekir ŞAHİN (Konya Manuscripts Regional Director)
Mustafa ÇIPAN (Konya City Culture And Tourism Director)

Organization Committee
Prof. Bayram SADE (The Rector of KTO Karatay University)
Assoc. Prof. Halit EREN (IRCICA Director General)
Prof. Çağatay ÜNÜSAN (KTO Karatay University)
Prof. Hüsameddin ERDEM (KTO Karatay University)
Prof. Osman OKKA (KTO Karatay University)
Prof. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI (Marmara University/ Topkapı Palace Museum Director)
Prof. Amir PASİÇ (IRCICA/University of Sarajevo)
Assoc. Prof. Cengiz TOMAR (IRCICA/Marmara University)
Assoc. Prof. Sadık ÜNAY (IRCICA/İstanbul University)
Asst. Prof. Hüseyin ÖKSÜZ (KTO Karatay University)
Asst. Prof. İbrahim NACAK (KTO Karatay University)
Expert Meltem KURTULUŞ (KTO Karatay University)
Emre YILMAZ (KTO Karatay University)

Secreteriat
Assoc. Prof. Cengiz TOMAR (IRCICA/Marmara University)
congress@ircica.org/ +90 212 259 17 42
Exp. Meltem KURTULUŞ (KTO Karatay University)
meltem.kurtuluş@karatay.edu.tr/ +90 0553 436 72 00
R. A. Orhan KÜSKÜ (KTO Karatay University)
orhan.kusku@karatay.edu.tr/

R. A. Muhittin BABAOĞLU (KTO Karatay University)
muhittin.babaoglu@karatay.edu.tr/ +90 0543 586 90 31
R. A. Hamide SELÇUK (KTO Karatay University)
hamide.selcuk@karatay.edu.tr/ +90 0533 335 26 60
Report Shipping Address:
congress@ircica.org / meltem.kurtulus@karatay.edu.tr

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.