Kayıtlar

GASTON BACHELARD – MEKÂNIN POETİKASI

…bir filozof, şiirsel imgelem sorunlarını incelemek istediğinde o güne kadar edindiği bilgilerin tümünü  unutmak, felsefi araştırma alışkanlıklarının tümünü bir yana bırakmak zorundadır. (s. 7)
(Şiirsel imge) kendine özgü bir dinamizmdir. Bir tür dolaysız varlıkbilim alanına girer.

Şair bana imgesinin geçmişini açıklayacak ipuçlarını vermez; buna karşılık yarattığı imge benim içimde bir anda kök salar. (s. 8)

Şiir okurundan, imgeyi bir nesne gibi, dahası, bir nesne aracısı gibi algılamaması, bu imgenin özgül gerçekliğini yakalaması istenmektedir. Bunu yapabilmek için verici, üretici bilinç edimini, bilincin en ele avuca sığmaz ürünüyle, şiirsel imgeyle bir araya getirebilmek gerekir. (s. 10)

IV. KOCATEPE GENÇLİK FUARI BAŞLIYOR

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI

YILMAZ OKUMUŞ - MODERNLİĞİN EVRENSEL BOYUTTA GELİŞMESİ

İSMET ÖZEL - TAHRİR VAZİFELERİ (KİTAP TAHLİLİ VE İKTİBASLAR)

DERİN TARİH’İN 8. ÖZEL SAYISI ÇIKTI!

MUHYİDDİN İBNU'L ARABÎ'NİN TASAVVUF FELSEFESİ (PDF)

MUSTAFA KUTLU - BU BÖYLEDİR (KİTAP TAHLİLİ)

HÜMANİZMİN ÖZÜ (ALINTILAR)

CEMİL MERİÇ - KÜLTÜR VE MEDENİYET (KUBBEALTI KONFERANSI)

GİORGİO COLLİ - FELSEFENİN DOĞUŞU

MARTİN HEİDEGGER - TEKNOLOJİ VE İNSANIN GELECEĞİ

SERHAT GÖK - HASAN TURABİ ÖZELEŞTİRİ VE YENİLENME SORUMLULUĞU

CEMİL MERİÇ - İDEOLOJİLER ÇAĞININ SONU MU? (UMRANDAN UYGARLIĞA)

FETHULLAH TOPAL – HASSAS TERAZİLER İÇİN AĞIR YÜKTÜR KANTARIN DARASI

OKUR'UN İLK SAYISI ÇIKTI

UPANİŞADLAR - TANRININ SOLUĞU (ALINTILAR)

MAXIME RODINSON - BATIYI BÜYÜLEYEN İSLÂM (KİTAP TAHLİLİ)

CEMİL MERİÇ - ÇAĞIN DİNİ HÜMANİZM (HİSAR - 1980)

YUHANNA KUMEYR - İSLÂM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI (KİTAP TAHLİLİ)

SAVAŞ S. BARKÇİN - KALBİN AKLI (MEDENİYET ÜZERİNE YAZILAR)

ADNAN DEMİRCAN - TÜRKİYE'NİN İLAHİYAT SORUNU (KİTAP TAHLİLİ)

FATİH TOKTAŞ - İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE ELEŞTİRİLERİ (KİTAP TAHLİLİ)

TÜRKİYE'DE İSLÂM FELSEFESİ ARAŞTIRMALARININ SEYRİ

BURHANETTİN TATAR - DİN, İLİM VE SANATTA HERMENÖTİK (KİTAPTAN İKTİBASLAR)

İSTİKLÂL MARŞI DERNEĞİ - ONUNCU SENE-İ DEVRİYEMİZDE KASTAMONU'DAYIZ

ABDURRAHMAN BEDEVÎ - BATI DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMUNDA İSLÂM'IN ROLÜ (KİTAP TAHLİLİ)

ŞEBUSTERİ - HERMENÖTİK, KUR'AN VE SÜNNET (İKTİBASLAR, KİTAP TAHLİLİ)

İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL İNAL - KEMALÜ'S-SUDUR (SON SADRAZAMLAR) (PDF KİTAP, 4 CİLT)

ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

HAŞİM ŞAHİN - DERVİŞLER VE SUFİ ÇEVRELER (KLASİK ÇAĞ OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUFİ ŞAHSİYETLER)

WALTER J. ONG - SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR (SÖZÜN TEKNOLOJİLEŞMESİ) KİTAP TAHLİLİ

SERHAT GÖK - ALİ ŞERİATİ'NİN KÜLTÜR VE İDEOLOJİ ADLI YAPITI ÜZERİNE

ARİSTOTELES METAFİZİK BÜYÜK ŞERHİ

İSTİKLAL MARŞI DERNEĞİNİN "ELHAN-I ŞİTA" KİTAPÇIĞI NEŞROLDU

PROF. DR. İSMAİL KARA İLE RÖPORTAJ

İHSAN FAZLIOĞLU - KENDİNİ ARAMAK (ALINTILAR)

ALEV ERKİLET - ORTADOĞUDA MODERNLEŞME VE İSLÂMÎ HAREKETLER (KİTAP TAHLİLİ)

SERHAT GÖK - FRANTZ FANON'UN YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ KİTABI ÜZERİNE

CÜNDULLAH AVCI - KELAM MEZHEPLERİNDE ÖZGÜRLÜK SORUNU VE İTİKAD YANSIMALARI

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI İBN HALDUN SEMPOZYUMU

ŞEHİR: KÜLTÜR SANAT DERGİSİ ÇIKTI

28’İNCİ SEFERE HAŞİYE - PEYAMİ SAFA GÜLAY

FELSEFÎ DÜŞÜNME BİÇİMİNE ŞAHSİ BİR MUKADDİME - PEYAMİ SAFA GÜLAY

İBN HALDUN - MUKADDİME - I (GENİŞ ÖZET)

ERNST CASSIRER - SEMBOL KAVRAMININ DOĞASI

NAİM KARADAŞ - NEDİR BU DİN FELSEFESİ?

İSMET ÖZEL - NEYİ KAYBETTİĞİNİ HATIRLA (İKTİBAS)

KORAY KAYTANCI - OYUN

SØREN KIERKEGAARD - ETİK/ESTETİK DENGESİ (ÖZET)