NAZARİYAT DERGİSİ 5. SAYISI YAYIMLANDI (PDF)

İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ tarafından yayımlanan NAZARİYAT'ın (İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi) 3. Cilt 1. Sayısı yayımlandı. Bu sayıda yer alan makaleler şu şekilde:

MAKALELER:

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Kitâbü’l-Mu‘teber’inin Mantık Kısmında İbn Sînâ’nın el-Hikmetü’l- Arûziyye’sini (veya onunla yakından ilişkili diğer bir eseri) Kullanımı


İbn Kemmûne’nin el-Kelimâtü’l-Vecîze’sinde Nefs

Hocazâde’nin Tehâfüt’ünün Sebeplik Bölümü Üzerine Bir İnceleme

Mûsâ Câlînûs’un Risâle fî tabâ’i‘i’l-edviye ve isti‘mâlihâ Başlıklı Eseri

The Medieval Islamic Hospital: Medicine, Religion, and Charity


DEĞERLENDİRME MAKALESİ:

The Medieval Islamic Hospital: Medicine, Religion, and Charity


KİTAP DEĞERLENDİRMESİ:

Doubts on Avicenna: A Study and Edition of Sharaf al-Dīn al-Mas’ūdī’s Commentary on the Ishārāt

Ibn al-‘Arabī and Islamic Intellectual Culture: From Mysticism to Philosophy

Sufi Metafiziği

Ideas in Motion in Baghdad and Beyond: Philosophical and Theological Exchanges between Christians and Muslims in the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries

Natural Law: A Jewish, Christian, and Islamic Trialogue

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.