FATİH TOKTAŞ - İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE ELEŞTİRİLERİ (KİTAP TAHLİLİ)

İslam düşüncesinde Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife eseriyle başlayan felsefe eleştirileri, İbn Rüşd’ün Tehâfütü Tehâfüti’l-felâsife, Hocazâde’nin Tehâfütü’l-felâsife, Ali Tûsî’nin kaynaklarda Kitâbü’z Zühr olarak bilinen Tehâfütü’l-felâsife, Kemalpaşazâde ve Karabâğî’nin Tehafütleriyle devam etmiş ve bir tehâfüt geleneği başlamıştır.

Tanıtımını yapacağımız İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri adlı eser, mezkûr tehâfütleri de içine alacak şekilde, İslam düşüncesindeki felsefe eleştirilerini saha ve kavram merkezli incelemektedir. Kitabın en temel iddiası, yazarın girişte belirttiği şu husustur: İslam düşünce tarihinde felsefenin XII. yüzyıldan itibaren geri plana atılmaya başlamasının temelinde, onlara yöneltilen eleştirilerin etki edip etmediği hususunun aydınlatılmasına katkıda bulunacak olmasıdır(ss. 1-3)

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.