BALKANLAR’DA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ ve ÖNEMİ SEMPOZYUMU

Dünya üzerinde süreli yayınların gündelik hayata girmesiyle birlikte Balkanlar’da da en önemli haberleşme ve iletişim aracı olarak süreli yayınlar kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da hâkim olduğu zamanlarda iletişim dili olarak Türkçe de yadsınamaz bir öneme sahipti.

Süreli yayınların Balkanlar’da yayınlamasının ardından birçok dergi ve gazete ya sadece Türkçe olarak ya da Türkçenin de içinde bulunduğu çokdilli olarak yayın hayatına başlamış ve devam etmiştir. Balkanlar’daki bazı ülkelerde Türkçe, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte süreli yayınlardaki etkisini yitirmeye başlamış bazı ülkelerde de -eskisi kadar olmasa da- günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır.


Bu sempozyum vesilesiyle Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu yıllardan günümüze kadar Balkanlar’daki Türkçe süreli yayınların hedefini, içeriğini, sosyal durumunu, gündelik hayattaki yerini, devlet kademesindeki tesirini ele almayı amaçlamaktayız. Ayrıca ilerleyen zamanlara yönelik Türkçenin süreli yayınlardaki durumuna da bu sempozyum vesilesiyle katkı sunacağımızı ümit ediyoruz.

“-Geçmişten Günümüze- Balkanlar’da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu”na katılımlarınızdan memnuniyet duyarız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Dževad Zečić
Rektör

Sempozyum Konuları:

Balkanlar’daki Türkçe süreli yayınların veya süreli yayınlarda Türkçenin kullanılmasının amacı, kapsamı, içeriği; bu süreli yayınların sosyal hayata tesiri, sosyal hayattaki yeri ve önemi; devlet kademesindeki ve halk nezdindeki karşılığı; süreli yayınlardaki Türkçe yazıların edebiyat, dil, tarih, kültür, sanat, siyaset ve sosyoloji açısından kıymeti sempozyumun konularını oluşturmaktadır. Bu konularla veya buna benzer konularla sempozyuma tebliğ gönderilebilir.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.